Povabilo k članstvu Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske

Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske vabi lastnike gozdov, da se včlanijo v naše društvo. Društvo deluje na področju občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Gorje, Bohinj, Bled in Radovljica. Njegova osnovna naloga je omogočiti članom pomoč pri gospodarjenju z gozdovi, strokovno in kvalitetno upravljanje del v gozdu, nudenje pomoči pri trženju gozdnih proizvodov in raznih storitvah v gozdu. Društvo tudi zastopa člane društva pri Zavodu za gozdove republike Slovenije in drugih ustanovah, ter se lahko povezuje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva in varovanja gozdov. Za lažje uresničevanja teh nalog je društvo postalo član Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Zveza lastnikov gozdov se prizadeva za ureditev pogojev za gospodarno ravnanje z gozdovi, njihovo trajno ohranjanje in primerno sožitje z divjadjo in strožjo ureditvijo nabiranja gozdnih sadežev ter prostega gibanja po gozdovih. S primerno zakonodajo bi ohranili dobro gospodarjenje z gozdovi, kar je v interesu lastnkov gozdov in prosto gibanje ljudi po gozdovih pod primernimi pogoji, ki ne bi škodovali gospodarnemu ravnanju z gozdovi.

Zakonodajne spremembe pa lahko dosežemo le združeni v močno stanovsko nevladno organizacijo, ki bo primeren sogovornik državi. Ta prizadevanja pa lahko podprete s tem, da se včlanite v razna gozdarska društva, ki so včlanjena v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije.Zato vabimo lastnike gozdov, da se včlanijo v Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske.

Pristopne izjave lahko dobite na spletni strani www.gozd-bled.si in v kmetijsko gozdarskih trgovinah.

Upravni odbor Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske


PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani __________________________ stanujoč_______________ __________ številka in ime pošte___________ izjavljam, da pristopam kot član v DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV ZGORNJE GORENJSKE. Prosimo vas za vaš e.n.____________________in površino lastnih gozdov____h. Ta podatek ni obvezen, vendar je koristen pri razgovorih z državnimi organi, ki jih poleg števila članstva zanima tudi skupna površina gozda v lasti članov.

Ime in Priimek______________ Podpis_____________________

Razpis

V skladu s pravili zadruge Gozd Bled, kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o. objavljamo razpis za DIREKTORJA ZADRUGE

Razpisni pogoji:

- najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe, gozdar ali agronom ali ekonomist ali drug ustrezen poklic

- najmanj 5 let delovnih izkušenj,

- poglobljeno poznavanje programa poslovanja, obvladovanje dela z računalnikom in orodji MS Office, vozniški izpit B kategorije, znanje enega svetovnega jezika,

- sposobnost za organiziranje, vodenje in koordiniranje dela in ljudi,

- sposobnost prijaznega komuniciranja,

- sposobnost pravilne presoje,

- iznajdljivost, zanesljivost,

- poznavanje predpisov in zakonodaje na računovodskem, finančnem in davčnem področju ter SRS.

Delovne naloge:

- načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje celotnega poslovanja zadruge v skladu z veljavnimi predpisi in sklepi Upravnega in Občnega zbora,

- izvrševanje sklepov organov upravljanja,

- poročanje o poslovanju organom upravljanja,

- oblikovanje strategije zadruge,

- oblikovanje poslovnih, komercialnih, finančnih in razvojnih ciljev zadruge,

- nadziranje usklajenosti poslovanja s cilji zadruge,

- vodenje finančnega poslovanja zadruge,

- vodenje komercialnega poslovanja zadruge,

- zagotavljanje pogojev za zagotavljanje kakovosti v procesu poslovanja,

- zagotavljanje pogojev za izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,

- izdelava letnih poročil za davčne in statistične namene,

- vodenje računovodstva,

- izdelava obračunov DDV in rekapitulacijskih poročil,

- zastopanje in sodelovanje v upravnih, inšpekcijskih, davčnih in drugih postopkih in pred upravnimi, inšpekcijskimi in drugimi organi ter inštitucijami,

- poročanje in pripravljanje poročil organom upravljanja ter zunanjim inštitucijam,

- odgovornost za pravilno izvajanje vseh računovodskih del.

Zaposlitev kandidata je za 48 mesecev oziroma za čas trajanja mandata.

Rok za prijavo z vsemi dokazili je 8 dni oziroma najkasneje do 28.01.2021

Mali pravni vodič za kmete

Preberite si v naslednjem dokumentu

Mali pravni vodič 2017

Tehnični pregledi 2021

RAZPORED TEHNIČNIH PREGLEDOV TRAKTORJEV
  
PETEK 5.3.2021 14.00 - 17.00
PETEK 2.4.2021 12.00 - 18.00
PETEK 7.5.2021 12.00 - 18.00
PETEK 4.6.2021 14.00 - 17.00
PETEK 6.8.2021 15.00 - 17.00
PETEK 1.10.2021 14.00 - 17.00
PETEK 5.11.2021 14.00 - 16.00

 

Bled, 05.01.2021

Obvestilo varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in svetovanje fitofarmacevtska sredstva

Obveščamo Vas, da bo po v naši zadrugi nudi svetovanje v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev svetovalka Olga Cvenkel, in sicer vsak PONEDELJEK in SREDO med 13. in 15. uro.

Obveščamo Vas, da se PRODAJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, za katera je pri nakupu potrebno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine, v Kmetijsko gozdarskem centru izvaja vsak dan OD PONEDELJKA DO PETKA MED 11. IN 15. URO, izven navedenega termina pa samo ob prisotnosti ustrezno usposobljenega prodajalca. Prosimo, da v izogib nevšečnostim, pred obiskom preverite termin na telefonski številki 04/575 05 16.